Leveringsvoorwaarden

HomeLeveringsvoorwaarden

Yordsign (KvK 57812896) gevestigd aan de Eekboerstraat 30 te Oldenzaal. 

Onderstaande tekst geldt vanaf april 2013 

Artikel 1. Levering en aansprakelijkheid 

1.1. De standaard levertijden bedragen 5 werkdagen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Yordsign hanteert bij offertes en bestellingen waarbij levertijden niet benoemd worden de standaard levertijd. Voor versnelde levertijden kunnen toeslagen in rekening gebracht worden.
1.2. Reclames over het door ‘Yordsign’ geleverde dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het werk door de opdrachtgever, schriftelijk aan ‘Yordsign’ ter kennis te worden gebracht. Na deze termijn geldt het geleverde in elk geval als aanvaard en deugdelijk. ‘Yordsign’ is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie te stellen in de plaats van een eerdere, die om, blijkens het gestelde in de opdracht, geldige reden door de opdrachtgever als niet deugdelijk is afgewezen.

1.3. Het risico van misverstanden met betrekking tot inhoud en uitvoering van de overeenkomst is voor rekening van de opdrachtgever, als deze misverstanden het gevolg zijn van niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen informatie, door de opdrachtgever mondeling en door middel van telefoon, telefax of modem is overgebracht. 

1.4. ‘Yordsign’ is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken in door haar geleverde digitale documenten, drukwerken en door haar verzorgde advertentieplaatsingen, die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven, noch voor gevolgen daarvan. ‘Yordsign’ is ook nimmer aansprakelijk voor schades als omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf
of beroep van de opdrachtgever.

1.5. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, de tekening, de kopij of het model, respectievelijk de drukproef of andere proeven kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij leveranties van druk- en printwerk is het ‘Yordsign’ toegestaan het overeengekomen aantal te over- of onderschrijden met 10% bij oplagen tot 20.000 eenheden en met 5% bij hogere oplagen. 

1.6 Offertes van ‘Yordsign’ met betrekking tot het levereren van producten en goederen zijn 14 dagen geldig. 

Artikel 2. Onbetaalde goederen 

Onbetaalde goederen blijven ten alle tijden eigendom van de ‘Yordsign’ dan wel de producent, dan wel de leverancier. 

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud 

‘Yordsign’ blijft juridisch eigenaar van de door haar geleverde ‘roerende zaken’ (de producten) tot de overeengekomen koopprijs, dan wel factuur, helemaal is betaald. Middels het eigendomsvoorbehoud behoud ‘Yordsign’ het recht de door haar geleverde ‘roerende zaken’ (de producten), zonder enige gerechtelijke tussenkomst, terug te halen bij het ingebroken blijven van betaling. Het eigendomsvoorbehoud van de geleverde producten en goederen worden na betaling overgedragen aan opdrachtgever. 

pattern
https://yordsign.nl/wp-content/themes/maple/
https://yordsign.nl/
#de0079
style2
paged
Loading posts...
/data/sites/web/yordsignnl/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off