Algemene Voorwaarden

HomeAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YORDSIGN

Artikel 1. Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder Yordsign wordt verstaan: Yordsign , zijnde de- gene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Yordsign om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Yordsign ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamhe- den en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Yordsign tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de on- derhavige algemene voorwaarden van Yordsign, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer
gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Yordsign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door Yordsign niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavi- ge overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

Elke van Yordsign uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, lever- tijd of anderszins.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Yordsign, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Yordsign, respectievelijk de dag waarop Yordsign een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengeko- men, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 Prijs

6.1 De door Yordsign opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtne- ming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Yordsign geldende uurtarieven.
6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Yord- sign aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Yordsign een extra toeslag berekenen.
6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende
verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Yordsign gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Yord- sign nog te verrichten diensten.
6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door par- tijen ondertekende overeenkomst of een door Yordsign ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen

8.1 Door Yordsign in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Yordsign uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Yordsign alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is be- dongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Yordsign is ontvangen.

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Yordsign niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anders-

zins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtin- gen op te schorten.
8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden- de werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Yordsign ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Yordsign vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstan- digheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Yordsign ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door op- drachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeien- de verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 Yordsign is gerechtigd tot nakoming van de overeen- komst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoe- ring geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zich- zelf uitgevoerd en is Yordsign gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Yordsign, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onver- minderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Yordsign steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Yordsign , kunnen meteen gefactureerd worden.

9.2 Yordsign is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, als- mede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Yordsign is voldaan.

9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verre- kening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Yordsign aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Yordsign) ten kantore van Yordsign of een door Yordsign te bepalen andere plaats.

9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengeko- men termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 8% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalender- maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitenge- rechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een mi- nimum van €150,-. Is de betaling niet binnen 6 maanden ontvangen door Yordsign. Dan wordt er met terugwer- kende kracht vanaf de factuurdatum huur gevraagd per afgenomen product, doch een minimum van €75,- per product, per maand.

9.5 Door Yordsign in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen pro- ceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet wor- den toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Yordsign door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.6 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Yordsign op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
9.7 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-,

dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anders- zins met opdrachtgever gelieerde onderneming, onge- acht de rechtsvorm daarvan.
9.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kos- ten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienenbinnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na fac- tuurdatum bij aan Yordsign gericht aangetekend schrijven tegeschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Yordsign ter zake vervalt.

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Yordsign geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proe- ven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken
te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Yordsign te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

10.3 Yordsign dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Yordsign schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5 Indien een reclame door Yordsign geheel of ge- deeltelijk terecht wordt bevonden is Yordsign, onvermin- derd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Yordsign steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 1 Aansprakelijkheid

1.1 Elke aansprakelijkheid van Yordsign, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Yordsign, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

1.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoor- delijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangele- verde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Yordsign niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

1.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Yordsign geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Yordsign zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprake- lijkheidsassuradeuren van Yordsign een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

1.1.1 Opdrachtgever is gehouden Yordsign te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aan- sprakelijkheid van Yordsign in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaan- nemers).

1.1.2 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Yordsign nooit aansprakelijk worden gesteld voor even-

tuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Yordsign of door zelfgenomen foto’s evt. via Yordsign.
1.4 Yordsign is in geen enkel geval aansprakelijk te stel- len voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoor- delijk voor de content.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Yordsign onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeen- komst reeds te voorzien – , die nakoming van de over- eenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsge- vaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuit- sluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Yordsign of door deze ingeschakelde derden.

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekort- koming (overmacht) is Yordsign gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Yordsign tot enige schadevergoeding.

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Yordsign gesloten overeenkomst of uit daarmee samen- hangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet

in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplich- tingen jegens Yordsign te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsane- ringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Yordsign gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Yordsign tot enige schadevergoeding en onverminderd de Yordsign verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Yordsign in het kader van de uitvoering van de over- eenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Yordsign, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toe- stemming van Yordsign niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anders- zins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3 De opdrachtgever staat jegens Yordsign in voor het ongestoorde gebruik door Yordsign van de geleverde
of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Yordsign zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Yordsign is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Yordsign geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Yordsign worden aange- bracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen

toe aan Yordsign, zonder dat Yordsign daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtge- ver zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek

van Yordsign aan haar over te dragen.
13.5 Indien een door Yordsign uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdracht- gever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Yordsign te retourneren, bij gebreke waarvan Yordsign zich het recht voorbe- houdt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Yordsign reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Yordsign om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkom- sten van/met Yordsign is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Yord- sign verstrekte offertes en/of met Yordsign gesloten over- eenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Almelo.

15.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Yordsign. Yordsign is derhalve te allen tijde ge- rechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Yordsign behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 16.2 Indien Yordsign in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Yordsign geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Yordsign tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Yordsign.

16.3 De door Yordsigns bewerkbare ontwerpbestanden blijf en ten alle tijden eigendom van Yordsign. Behalve, als anders overeengekomen met de opdrachtgever. 16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigen- domsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Yordsign te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Yordsign op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Yordsign zulks wenst, door opdrachtgever aan Yordsign stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Yordsign tegen opdrachtgever.

16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Yordsign gerechtigd de onder eigen- domsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demon- tage. Opdrachtgever zal Yordsign alle medewerking ter zake verlenen.

16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Oldenzaal, Januari 2014

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van kracht zoals gedeponeerd bij de KvK te Enschede. Voor een digitale versie kunt u terecht

op www.yordsign.nl onder het kopje algemene voor- waarden.

pattern
https://yordsign.nl/wp-content/themes/maple/
https://yordsign.nl/
#de0079
style2
paged
Loading posts...
/data/sites/web/yordsignnl/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off